Programy UE

29 listopada 2023

Akcja "Zima 2023/2024"

W okresie od 01.12.2023 r. do 15.03.2024 r. Straż Miejska w Kościanie będzie przeprowadzała akcję „Zima”, którą prowadzi cyklicznie od 2003 roku.

Jest to akcja porządkowa, mająca na celu utrzymanie porządku; w przypadku opadów śniegu, zalegania   na chodnikach, drogach, tworzenia się zlodowaceń, przestrzegania porządku w mieście, na drogach publicznych i w obrębie nieruchomości tzn. odśnieżanie dróg i chodników ze śniegu i zlodowaceń a wynikająca z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.  poz. 1297, 1549) i uchwały nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09 maja 2013 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan.

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  Straż Miejska w Kościanie będzie prowadziła kontrole palenisk sprawdzając czy są spalane w piecach odpady komunalne i będzie sprawdzać wilgotność spalanej biomasy (drewna) za pomocą wilgotnościomierza, której wilgotność nie może przekraczać 20 %.

Ponadto będą stale monitorowane te miejsca na terenie miasta, w których osoby samotne i bezdomne często przebywają (opuszczone lokale, baraki, działki, park miejski, dworzec PKP i PKS).

W ramach akcji „Zima” Straż Miejska w Kościanie w miarę możliwości pomoże uruchomić samochód za pomocą urządzenia rozruchowego w przypadku problemów  z jego uruchomieniem. Wówczas można dzwonić na numery telefonów straży miejskiej        65 512 63 25 i 505 030 595 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 23.00 i w soboty od godz. 18.00 do 2.00).

Straż Miejska prosi jednak o wyrozumiałość, gdyby trzeba było chwilę poczekać. W pierwszej kolejności załatwiane będą zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub mienia.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODCZAS ZIMY

Straż Miejska w Kościanie przypomina, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) ze zmianami właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,   przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia  chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ponadto na podstawie  Rozdziału II § 3 pkt 1 i 2  uchwały nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 maja 2013 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana, obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz błota pośniegowego winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Śnieg, błoto pośniegowe i lód uprzątnięty z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika      od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni. Piasek użyty do usuwania śliskości należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5  ust. 1 – podlega karze grzywny.  Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku strażnik miejski może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie 100 zł (na podstawie załącznika  do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. – poz. 2023) lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie.  

 

                                                                 Komendant Straży Miejskiej

                                                                             w Kościanie