Programy UE

Budżet na 2021 rok uchwalony

Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2021. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 129 464 888,43 zł, natomiast wydatki w kwocie 135 136 008,43 zł.

Największy udział po stronie dochodów stanowią dochody własne, na które składają się m.in.: udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty lokalne tj. podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz adiacencka i planistyczna ok. 50,53%. Na drugiej pozycji w dochodach znajdują się dotacje celowe wynoszące ok. 29,17 %, subwencja ogólna stanowi ok. 16,59 % dochodów ogółem.

Wśród zaplanowanych w budżecie wydatków najwięcej pochłoną zadania związane z oświatą i wychowaniem tj. 50.781.652,62 zł (37,58 %). Na zadania związane z Rodziną wydane będzie 32.551.820,00 zł (24,09 % wydatków), na administrację 12.798.437,00 zł (9,47%), na turystykę 8.622.501,78 zł (6,38 %), na pomoc społeczną – 9.318.582,00 zł tj. (6,90%), a na kulturę fizyczną 5.548.031,00 zł tj. (4,11%).  

Na zadania majątkowe w 2021 roku miasto zaplanowało kwotę 20.987.496,18 zł.

Jednym z najważniejszych zadań będzie kontynuacja projektu rewitalizacji Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie – w 2021r. przeznaczone na ten cel jest prawie 6,8 mln oraz budowa przedszkola ze żłobkiem -  5 mln zł. Na budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego (rewitalizacja terenu „Łazienek”) zaplanowano kwotę ponad 1,7mln zł, a na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie - kwotę 1 mln zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną m. in. na: modernizację elewacji i pomieszczeń budynku przy Al. Kościuszki 22, przebudowę ulic: Torowej, Towarowej oraz Abp Baraniaka. Planowana jest także przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi.

Więcej informacji na temat budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2021 znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.