FAQ

1. Jak segregować odpady?

Informacje na temat segregacji w zakładce Segregowanie śmieci.

2. Dlaczego nie można wrzucać do tworzyw sztucznych opakowań po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach?

Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być zbierane tak, aby po przekazaniu do recyklingu lub odzysku mogły być one przetworzone w całości. Jeżeli odpady opakowaniowe są zabrudzone resztkami organicznymi (typu śmietana, serek, jogurt, itp) to koszt ich przetworzenia jest zdecydowanie wyższy, a w niektórych przypadkach dyskwalifikuje możliwość ich przetworzenia i odzysku. Jeżeli chcemy zbierać selektywnie tworzywa sztuczne typu opakowania po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach itp. to powinny być one czyste, niezabrudzone lub umyte... taka sytuacja powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów przez mieszkańców i z ekologicznego punktu widzenia "ma sens" jedynie przy prowadzeniu takiej selektywnej zbiórki przez wszystkich mieszkańców... co niestety w chwili obecnej nie jest realne do uzyskania... Odpady zabrudzone mogą być wówczas przekazane jedynie do produkcji paliwa alternatywnego... a wrzucenie takich zabrudzonych opakowań do worka czy pojemnika z czystymi butelkami, foliami itp. powoduje zabrudzenie wszystkich wysegregowanych odpadów i w konsekwencji utratę ich dobrych właściwości handlowych/recyklingowych/odzyskowych.

Przy wrzucaniu tych zabrudzonych opakowań do niesegregowanych odpadów komunalnych - będą one przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie po przetworzeniu na mechanicznej części instalacji, jako wysegregowane będą przekazane do produkcji paliwa alternatywnego (frakcja odpadów powyżej 80 mm)... należy się więc zastanowić czy z racjonalnego punktu widzenia warto ponosić dodatkowe koszty przy takim samym rezultacie końcowym... ponadto przy myciu takich opakowań zwiększamy obciążenie środowiska poprzez pobór większej ilości wody i wytwarzanie większej ilości ścieków... co nie jest podejściem ekologicznym.

3. Co to jest PSZOK ? Gdzie się znajduje ?

Jednym z istotniejszych obowiązków gminy (związku gmin) jest utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami.  Zadaniem punktów będzie zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.  Zorganizowanie punktów wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu realizacji takiego przedsięwzięcia. Na obecną chwilę wszyscy mieszkańcy gmin zrzeszonych w Selekcie ( w tym również Miasto Kościan) mają możliwość z bezpłatnego korzystania z PSZOK-u w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń). PSZOK jest zlokalizowany tuż przy drodze krajowej nr 5     ok. 500 m. od Hotelu i Restauracji „Pod Kaczorem” na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów SELEKT Sp. z o.o. (Grupa Tönsmeier)

Godziny otwarcia PSZOK Piotrowo Pierwsze:

poniedziałek – piątek: 6:00 – 22:00

sobota: 8:00 – 14:00

Zasady przyjmowania odpadów:

 1. Indywidualny mieszkaniec zgłasza odpady na wadze samochodowej, gdzie deklaruje jaki rodzaj odpadu został przez niego przywieziony.
 2. Po zważeniu mieszkaniec jest kierowany na odpowiednie miejsce składowania danego odpadu.
 3. Klient jest zobligowany do posegregowania dostarczonych odpadów wg oznaczeń na tabliczkach informacyjnych lub pojemnikach.
 4. Po rozładowaniu ponownie należy zameldować się na wadze w celu potwierdzenia wagi i złożenia podpisu w prowadzonym zeszycie rejestrowym.
 5.  Odpady przyjmowane przez  PSZOK :
  • papier, tektura (makulatura),
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony

4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT" , tel. 61 2826303.

5. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?

To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

6. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

8. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

9. Dlaczego nie będzie wystawianych faktur/rachunków dla Przedsiębiorców?

Od dnia 01 lipca 2013 r. Przedsiębiorcy nie będą mogli odliczać VAT od opłaty śmieciowej. Budzi to liczne kontrowersje dlatego też zamieszczamy podstawę prawną, która wyjaśnia zaistniałą sytuację:

art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)nie uznaje za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

W związku z powyższym Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w świetle regulacji ustawy o VAT, będzie występować w pozycji nadrzędnej w stosunku do podmiotów uczestniczących w danej czynności, wykonując zadania z zakresu władzy publicznej określone w odrębnych przepisach, na mocy których zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych związku międzygminnego. Oznacza to że opłata jaką Związek pobiera za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są pobierane od 1 lipca 2013 roku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" nie jest płatnikiem podatku VAT i w związku z powyższym nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

Art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku nr 137, poz. 926) mówi, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Związek nie prowadzi na rzecz obywateli, czy też firm sprzedaży oraz wykonywania usług, a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest sprzedażą czy wykonaniem usługi. Do opłat tych stosuje się art. 6 ust 12 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku z późn. zmianami w myśl którego wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast przysługują uprawnienia organów podatkowych, które w obecnej sytuacji przejmuje Związek. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter podatku lokalnego, co również wyklucza możliwość wystawienia przez Związek rachunków bądź faktur VAT.

Podstawą zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność jest potwierdzenie uiszczenia opłaty na podstawie kopii deklaracji jaką złożyli deklarując kwotę do zapłaty oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. W przypadku gdy w deklaracji była wykazana działalność gospodarcza zajmująca części lokalu mieszkalnego (wydzielona została powierzchnia na prowadzoną działalność gospodarczą), podstawę do zaksięgowania w koszty stanowi kopia deklaracji oraz potwierdzenie wpłaty należności, z tym, że w koszty zaliczyć należy tyko kwotę która tej działalności dotyczy.

10. Czy w roku 2015 stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych ulegną zmianie?

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2014 NIE ULEGA ZMIANIE.

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” informuje, że w roku 2014 pozostają bez zmian:

 • stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 • indywidualne numery kont przypisane do danej nieruchomości,
 • terminy opłat (do końca danego miesiąca).

Informujemy także, że indywidualny numer konta, na który kierować należy opłaty oraz wszelkie informacje na temat odbioru odpadów komunalnych otrzymać można kontaktując się z:

Urzędem Miasta Kościana, al. T. Kościuszki 22, Kościan – Anita Kluczyk, tel: 65 5121838, e-mail: anita.kluczyk@koscian.eu

lub

ZM „CZO-SELEKT” , ul. 24 Stycznia 25, Czempiń –  Katarzyna Wiszniewska, tel. 61 2826303, 61 2823358, e-mail: wiszniewska@selekt.czempin.pl

11. Gdzie znajduje się miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne i jak odbywa się ich przetwarzanie?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne muszą trafiać do zakładów przetwarzania. W tym celu Ministerstwo Ochrony Środowiska stworzyło nawet specjalną stronę internetową www.naszesmieci.pl ,  na której wyjaśnia zasady nowego systemu. W miejscowości Piotrowo Pierwsze funkcjonuje nowoczesny zakład – Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Sp. z o.o. Zakład jest instalacją służącą do tzw. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez wszystkich zamieszkujących w naszej gminie mieszkańców oraz powstałych w zakładach pracy. Co bardzo ważne, Zakład posiada status instalacji regionalnej (RIPOK), jednej z pięciu funkcjonujących w całym województwie wielkopolskim.

Do zakładu od lipca 2013 roku trafiają wszystkie wytworzone w naszym regionie zmieszane odpady komunalne, odpady z selektywnej zbiórki, odpady zielone a także odpady niebezpieczne. Zakład zbudowany jest z dwóch niezależnych linii technologicznych : jedna do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych a druga do doczyszczania i przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki.

Pierwsza linia ma za zadanie rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych na frakcje o średnicy 0-20 mm, 20-80 mm i >80 mm. Frakcja drobna 0-20 mm, tzw. „frakcja mineralna” wykorzystywana jest przede wszystkim do wypełniania wyrobisk oraz rekultywacji istniejących składowisk odpadów, frakcja 20-80 mm zawierająca największy udział odpadów biodegradowalnych przekazywana jest do kompostowni w celu ich biologicznej stabilizacji. Stabilizacja odpadów ma za zadanie poddanie odpadów procesom tlenowego rozkładu materiału organicznego oraz ujęcia i oczyszczenia szkodliwych gazów procesowych. Materiał po stabilizacji jest już biologicznie bezpieczny i przekazany do składowania, nie wydziela już biogazu a jego objętość zmniejsza się o około 30%. Frakcja >80 mm, po ręcznym wysortowaniu surowców wtórnych (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne) przekazywana jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego, z którego odzyskiwana jest energia.

Na drugą linię technologiczną przekazywane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Tutaj ponownie segregowane są surowce wtórne z podziałem na papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych typu PET (dodatkowo segregowane na kolory), opakowania z tworzyw sztucznych typu PP (opakowania po chemii gospodarczej), filię, szkło. Pozostałości po sortowaniu (nawet do 40% zawartości) pochodzące z doczyszczania surowców wtórnych przekazywane są jako dodatek do produkcji paliwa alternatywnego. Wszystkie odzyskane surowce wtórne przekazywane są do recyklingu.

W wydzielonej części zakładu odbywa się kompostowanie odpadów zielonych (trawa, gałęzie, liście, kwiaty), a kompost wykorzystywany jest jako materiał do rekultywacji terenów zdegradowanych.

SELEKT posiada również magazyn przystosowany do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak : zużyte filtry olejowe, przepracowane oleje, które przekazywane są specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.

Zakład w Piotrowie Pierwszym nie posiada własnego składowiska odpadów, dlatego szczególny nacisk kładziony jest na odzysk możliwie jak największej ilości surowców wtórnych, zmniejszenie objętości i szkodliwości odpadów biodegradowalnych oraz przygotowanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego.

Funkcjonowanie takiego zakładu w Piotrowie Pierwszym, daje gminom przekazującym tam odpady komunalne gwarancję osiągnięcia celów jakie stawia Unia Europejska, w szczególności w kontekście ograniczenia ilości poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych do składowania w kolejnych latach.

12. Jaki jest poziom recyklingu osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne?

Poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych gmin członkowskich zostanie zamieszczone w Analizie Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2014 r. dla Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, którą Związek przygotuje do 30 kwietnia br. Analiza zostanie zamieszczona, zgodnie z obowiązującymi wymogami, w BIP Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

W załączniku przedstawiamy sporządzony przez SELEKT raport „Poziomy odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku odpadów komunalnych dla Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT w roku 2014”.