Formularze

Uprzejmie informujemy że od dnia 15.10.2015 r. zmienia się system wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych związanych z uzupełnianiem druków deklaracji:
 1. Aby uniknąć przekłamań w nazwiskach i numeracji nieruchomości prosimy o wypełnianie deklaracji DRUKOWANYMI LITERAMI,
 2. Jeśli istnieje możliwość prosimy o wpisywanie na druku deklaracji NUMERU TELEFONU. Dzięki temu łatwiej i szybciej możemy skontaktować się z Państwem w sprawie ewentualnych problemów ze złożoną dokumentacją,
 3. Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upoważniony jest TYLKO WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. W przypadku małżeństwa prosimy o podanie danych i podpis obu małżonków co umożliwi składanie deklaracji obojgu. Nie będą przyjmowane deklaracje od najemców, dzierżawców oraz innych podmiotów władających nieruchomością.
 4. Prosimy każdą zmianę deklaracji oznaczać jako „PIERWSZA DEKLARACJA + DATA”. Opcja „zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji” zostanie w przyszłości całkowicie usunięta z druku deklaracji. Do deklaracji dodatkowo wypełniamy uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.
 5. ZMIANA POLEGAJĄCA NA WYPROWADZCE: w miesiącu, w którym następuje wyprowadzka płatność musi zostać uiszczona w DOTYCHCZASOWYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA, a dopiero od nowego miesiąca płatność winna nastąpić na nowej nieruchomości. Przykład: Jan Kowalski wyprowadził się z ul. Kwiecistej 52 w Kościanie dnia 07.10.2015 r. na ul. Deszczową 18 w Kościanie – opłatę za miesiąc październik uiszcza na rachunek należący do ul. Kwiecistej 52 w Kościanie natomiast od listopada obowiązuje go nowy numer konta przynależący do ul. Deszczowej 18 w Kościanie.
 6. ŚMIERĆ PODATNIKA – czyli śmierć osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami: umniejszenie następuje od miesiąca w którym nastąpił zgon pod warunkiem, że zostanie zgłoszony przez osobę trzecią fakt śmierci podatnika. Przykład : Jan Kowalski zmarł 07.10.2015 r. Był właścicielem deklaracji na ul. Niebieskiej 11 w Kościanie. Fakt jego śmierci zgłosiła wnuczka zmarłego. Pracownik sporządza notatkę służbową która zwalnia z opłaty za odpady komunalne od PAŹDZIERNIKA 2015 r. Ewentualne zaległości w opłacie do końca września 2015 r. reguluje spadkobierca osoby zmarłej.
 7. ŚMIERĆ LOKATORA – czyli śmierć osoby wchodzącej w skład liczby mieszkańców na deklaracji ale niebędącej osobą składającą deklarację: umniejszenie następuje od następnego miesiąca po śmierci lokatora. Przykład : Jan Kowalski jest osobą składającą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W październiku 2015 r. Pan Jan Kowalski zgłasza że dnia 07.10.2015 r. zmarła jedna osoba, która była ujęta w jego deklaracji. Pan Jan Kowalski składa korektę która będzie obowiązywać od 01.11.2015 r. Za miesiąc październik 2015 r. Pan Jan Kowalski jest zobowiązany uiścić opłatę w niezmienionej ilości. Nie ma znaczenia data śmierci lokatora ani data złożenia deklaracji.
 8. NARODZINY DZIECKA – zwiększona opłatę ponosi się w miesiącu w którym dziecko się urodziło chyba, że dziecko przebywało w szpitalu, a fakt ten został udokumentowany wraz z deklaracją. Przykład nr 1 : Janowi Kowalskiemu zam. ul. Tęczowa 13 w Kościanie urodził się dnia 26.10.2015 r. syn. Pan Jan Kowalski nie przedłożył wypisu ze szpitala który mógłby świadczyć o pozostawaniu w szpitalu do końca października 2015 r. Zatem Pan Jan Kowalski składa korektę deklaracji na okoliczność narodzin dziecka obowiązującą od października 2015 r. Opłatę w zwiększonej ilości opłaca za październik 2015 r. Przykład nr 2 : Janowi Kowalskiemu zam. ul. Tęczowa 13 w Kościanie urodził się dnia 26.10.2015 r. syn. Pan Jan Kowalski do deklaracji dołączył ksero wypisu ze szpitala z którego wynika, że dziecko do końca października 2015 r. przebywało na terenie szpitala. W związku z powyższym Pan Jan Kowalski składa korektę deklaracji obowiązującą od listopada 2015 r. Opłatę w zwiększonej ilości opłaca za listopad 2015 r.
 9. PRZEJMOWANIE NUMERU KONTA PO BYŁYM WŁAŚCICIELU DEKLARACJI: nie ma możliwości przejmowania numerów kont bankowych. Dotychczas jeśli deklaracja dotyczyła rodziny np. nieruchomość przejmowana z ojca na syna, istniała możliwość przejmowania numeru konta. Obecnie Związek Międzygminny poinformował o braku takiej możliwości. Każda nowa deklaracja (nowy właściciel) skutkować będzie założeniem nowego numeru konta co ułatwić ma egzekwowanie ewentualnych zaległości.
 10. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (firmy): podstawową częstotliwością odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych, wynikającą z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w gminach, jest ODBIÓR 1 RAZ W MIESIĄCU. W przypadku chęci zwiększenia CZĘSTOTLIWOŚCI istnieje taka możliwość, ale wiąże się z koniecznością złożenia WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW.
 11. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I GASTRONOMII (szkoły, przedszkola, puby, restauracje): w przypadku tego typu nieruchomości nie ma wyboru częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w gminach narzuca częstotliwość odbioru wynoszącą 4 RAZY W MIESIĄCU (raz na tydzień). W przypadku stwierdzenia braku możliwości lub braku potrzeby deklaracji takiej częstotliwości proszę kierować pytania bezpośrednio do Biura Związku Międzygminnego CZO-SELEKT.