Programy UE

Komunikat - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom UA

w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie podmiotom lub osobom fizycznych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres 60 dni wypłacony z dołu.

Uprzejmie informujmy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie podmiotom lub osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioski można składać: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 

(druk formularza dostępny w siedzibie OPS Kościan lub na  stronie internetowej www.ops.koscian.pl zakładka; DO POBRANIA/ POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY)

Informacji telefonicznych można uzyskać pod nr tel. 655 12 06 22 wew. 20 lub 37

Uwaga: Podmiot lub osoba fizyczna wpisuje w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania PESEL o statusie cudzoziemca UKR lub serię dokumentu potwierdzającego tożsamość – tj. paszport, (w celu weryfikacji wniosku do wglądu ww. dokumenty) zakreślając pola znakiem x, w którym zapewniono ww. zakwaterowanie i wyżywienie.

Warunek: obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych tj. nie wcześniej niż przed 24.02.2022r.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Termin rozpatrzenia sprawy – 1 miesiąc.

Upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie mogą dokonać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, 
- we wniosku, podano nieprawdę,
- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenie,  
- za okres, którego dotyczy wniosek otrzymano dodatkowe wynagrodzenie tj. np. za wynajem.