Programy UE

14 listopada 2023

Konsultacje społeczne

w sprawie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościana na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031”

Działając zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta Kościana informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kościana na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031” oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu.

I. Osoby zainteresowane tematyką dokumentu mogą zapoznać się z jego treścią:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana: https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/informacje-o-srodowisku1.html
• w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, pok. 122, w godzinach pracy urzędu.

II. Forma składania uwag oraz propozycji zmian do projektu programu:
• w formie ustnej do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej UM Kościana,

• w formie pisemnej papierowej poprzez złożenie w siedzibie UM Kościana  lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,

• w formie pisemnej elektronicznej poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: koscian@koscian.pl.

III. Termin składania uwag oraz propozycji zmian do projektu programu:
Uwagi i wnioski do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościana na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031” można składać w terminie od dnia 14 listopada 2023 r. do dnia 05 grudnia 2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

IV. Rozpatrzenie złożonych uwag oraz propozycji zmian:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kościana.

Załączniki:

- Program Ochrony  Środowiska

- Obwieszczenie

- Formularz zgłaszania uwag