Nastąpiła zmiana nazw trzech ulic w Kościanie

W środę 13 grudnia br. Urząd Miejski Kościana otrzymał informację o wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna zarządzeń zastępczych w sprawie zmian nazw ulic w Kościanie.

W efekcie decyzji Wojewody zmianie ulegną nazwy trzech ulic w Kościanie. Zmieniono nazwę ul. 27 Stycznia na ul. arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ul. Gwardii Ludowej zmieniła nazwę na ul. płk. Witolda Pileckiego, a ulica Leona Kruczkowskiego na ul. Marcelego Żółtowskiego.

Jednocześnie informujemy, iż zmiany nazwy wchodzą w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

W załączeniu publikujemy kopie zarządzeń zastępczych Wojewody Wielkopolskiego. Dwa z nich tj.: w sprawie zmiany nazwy ul. 27 Stycznia i ul. Gwardii Ludowej, zostały już opublikowane w dniu 13 grudnia br.

Mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów urzędowych, gdyż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki /Dz. U. 2016 poz. 744/, zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a także pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Niestety zmiana adresów powinna zostać uwzględniona w kwestiach cywilno-prawnych.