Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana - zawiadomienie o spotkaniu konsultacyjnym

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kościana, na podstawie art. 5a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 6 i w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) oraz §4 Uchwały Nr XX/234/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r., poz. 732, zm. poz. 6032) zawiadamia o przeprowadzeniu spotkania konsultacyjnego w dniu 7.11.2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 23 w siedzibie urzędu dotyczącego projektu uchwały Rady Miejskiej w Kościanie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem spotkania jest projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i  propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi organizacyjny łącznik pomiędzy organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji Miasta Kościana. Komitet, jako forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, dostarcza opinii, które będą pomocne przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  i  Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do roku 2032”, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Kościana Nr XXVI/278/17 z dnia 21 września 2017 r., a  także podczas oceny przebiegu procesu rewitalizacji Miasta Kościana.

Ponadto przypominam, że wszyscy interesariusze rewitalizacji mogą składać wnioski i uwagi do projektu uchwały na formularzu składania  uwag, w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu. Wnioski i uwagi można składać osobiście w Kancelarii urzędu, na adres Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub wysłać na adres mailowy koscian@koscian.pl w terminie od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag jest dostępny na stronie www.kościan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zagospodarowanie-przestrzenne.html,. Z projektem można się również zapoznać w siedzibie urzędu, pokój nr  202, w godzinach: poniedziałek: 7.15 – 16.15, wtorek, środa, czwartek:  7.15  - 15.15, piątek, 7.15 – 14.15.