PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Program pilotażowy ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel  Programu:

 

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności „wymaga”)
  • osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( całkowicie niesamodzielnej),

w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

Program adresowany jest do osób, które sprawując bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi w zakresie zdrowia, pielęgnacji i  codziennego funkcjonowania, żyją w warunkach ciągłego obciążenia fizycznego i psychicznego, bez możliwości zadbania o własne sprawy. Osoby te dotykają także nagłe zdarzenia (np. choroba, pobyt w szpitalu,  konieczność wyjazdu itp.), co na pewien czas uniemożliwia sprawowanie bezpośredniej opieki. Celem Programu jest wspieranie opiekunów w takich okolicznościach, zapewnienie zastępstwa, a także umożliwienie im  chwilowego odpoczynku od codziennych obowiązków, związanych z sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną i zrealizowanie własnych potrzeb.

 

Finansowanie Programu:

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Fundusz Solidarnościowy”

 

 

ZAŁOŻENIA  „OPIEKI  WYTCHNIENIOWEJ” – edycja  2019   W  GMINIE  MIEJSKIEJ  KOŚCIAN:

1.      Adresaci Programu:

1)      rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych                                                30 osób

2)      opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności                                    6 osób.

2.      Forma pomocy:

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3.      Wymiar pomocy:

60 godzin usług opiekuńczych ( do 8 godz. dziennie)  realizowanych do 31 grudnia 2019 r.

4.      Czas świadczenia usługi:

Od poniedziałku do niedzieli oraz w dni świąteczne w godz. od 8:00 do 20:00.

5.      Odpłatność.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest bezpłatnie w ramach Programu.

6.      Tryb postępowania:

1)       pomoc wytchnieniowa przyznawana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę,

2)      do wniosku należy dołączyć:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel ( do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie),

3)       wnioski przyjmowane są  od  19 sierpnia 2019 r. w godz. 8:00 do 15:00 w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, Dział Usług Opiekuńczych.

7.      Finansowanie Programu:

1)      Fundusz Solidarnościowy (80% zadania)                                         kwota   43.200,00 zł

2)      wkład własny Gminy Miejskiej Kościan (20 % zadania)                       kwota 10.800,00 zł

3)      wartość Programu ogółem                                                             kwota 54.000,00 zł.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zasad realizowania Programu udzielają pracownicy Działu Usług Opiekuńczych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1

tel.  65-512-06-22 w. 42