Programy UE

Przypominamy o odśnieżaniu

Straż Miejska w Kościanie przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ponadto obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz błota pośniegowego winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Śnieg, błoto pośniegowe i lód uprzątnięty z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni. Piasek użyty do usuwania śliskości należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

Straż Miejska w Kościanie przypomina, że kto nie wykonuje wyżej wymienionych obowiązków podlega karze grzywny.  Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku strażnik miejski może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie 100 zł lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie.