Programy UE

Stowarzyszenie „Człowiek dla człowieka” w Kościanie

Stowarzyszenie „Człowiek dla człowieka” w Kościanie

Ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
Tel. 065 512 06 22
Fax 065 512 06 22 

Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków: 60

Stowarzyszenie „Człowiek dla człowieka” w Kościanie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

 1. Magdalena Wróblewska - Prezes
 2. Jolanta Jarząb - W-ce Prezes
 3. Sylwia Grupińska - Sekretarz
 4. Małgorzata Niemiec - Skarbnik
 5. Ewa Łączna - członek Zarządu

Cele i zadania zgodnie z § 5 i 6 statutu stowarzyszenia:

 1. Inicjowanie i propagowanie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych itp., osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, znajdujących się w niedostatku.
 2. Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach społecznych.
 3. Pomoc w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych i ubogich w przystosowaniu się do życia w istniejącej rzeczywistości.
 4. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich.
 5. Nawiązywanie kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi w celu wspólnego działania.
 6. Współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi wszystkich szczebli.
 7. Zorganizowanie Centrum Wolontariatu przy stowarzyszeniu.
 8. Tworzenie grup samopomocowych.
 9. Tworzenie programów mających na celu lepszą integrację ze społeczeństwem
 10. Wdrażanie istniejących programów przy współudziale innych fundacji i stowarzyszeń.
 11. Pozyskiwanie dobrowolnych darowizn, środków z organizowanych kwest, bali dobroczynnych, imprez kulturalnych