System gospodarowania odpadami komunalnymi w pigułce

W związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca wchodzi w życie tzw. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Narzuca on na gminy/związki międzygminne jako organizatorów nowego systemu szereg obowiązków.

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" działa na terenie 21 gmin członkowskich i przejął ich wszelkie kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Gminy wchodzące w skład ZM "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" to: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, Kościan Gmina, Kościan Miasto, Luboń, Mosina, Opalenica, Puszczykowo, Rakoniewice, Rokietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Wielichowo, Zbąszyń.
 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z ww. ustawy. Należy do nich między innymi zapewnienie pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Alternatywą dla kupna nowego pojemnika jest odkupienie używanego pojemnika lub dzierżawa od firmy wywozowej, która od 1 lipca będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.  Przedsiębiorstwa świadczące usługi są zobowiązane do przekazania właścicielom nieruchomości pojemników w formie użyczenia lub najmu z możliwością pobierania opłaty.

  Dnia 28 lutego minął już czas na składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy, którzy nie wypełnią tego obowiązku otrzymają decyzję, na mocy której zostanie naliczona im wyższa opłata - jak za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. Spóźnieni powinni więc jak najszybciej zgłosić się do urzędu miasta/gminy celem spełnienia nałożonego im obowiązku. Nie będzie już umów na wywóz odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości wypełniając deklarację zobowiązują się do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, z kolei gmina do realizacji zadań w tym zakresie i zawarcia umowy z firmą wywozową.

  W deklaracji mieszkańcy mają możliwość wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny bądź nieselektywny.  Zbiór odpadów selektywnych będzie odbywał się w systemie workowym. Do worków o pojemności od 80 do 120 l będzie można wrzucać makulaturę (worek niebieski), tworzywa sztuczne (worek żółty) i szkło białe, kolorowe (worek biały/zielony). Pozostałe nieczystości stałe należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

  Właściciele nieruchomości, którzy nie chcą segregować odpadów płacą wyższą stawkę i wrzucają wszystkie odpady do jednego pojemnika na odpady zmieszane.
 2. CO ZROBIĆ, GDY ZMIENIA SIĘ ILOŚĆ OSÓB?

  Kiedy zmniejszy się lub zwiększy ilość osób zamieszkujących należy złożyć korektę deklaracji, w której wylicza się stawkę od osoby/miesiąc. Korektę należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistniałych zmian.
 3. ULGI DLA RODZIN WIELORODZINNYCH

  Zgodnie z Uchwałą  Nr 111 z 3 Czerwca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr 96 z 29 października 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustala się zwolnienie z opłaty w przypadku zamieszkiwania w samodzielnym lokalu mieszkalnym więcej niż 3 osób poniżej 18-nastego roku życia na każde kolejne dziecko. Uchwała czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zacznie obowiązywać po 14 dniach od jej opublikowania.
 4. CO ZROBIĆ, GDY W DEKLARACJI ZAZNACZONO POJEMNIKI W ZBYT DUŻEJ LUB ZBYT MAŁEJ ILOŚCI?

  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe) mają możliwość zmiany danych zawartych w deklaracji, poprzez złożenie korekty.

  Opłatę wnosi się za faktycznie powstałe odpady. Właściciele z racji sezonowości przebywania na terenie ogródków działkowych/działek letniskowych po zakończeniu sezonu powinni (jeśli nie przebywają) złożyć deklarację tzw. „zerową” (wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 0 zł). W momencie, gdy odpady zaczną powstawać należy złożyć kolejną korektę deklaracji. W przyszłości, aby ograniczyć konieczność składania korekt deklaracji wzór deklaracji zostanie dopracowany.
 5. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

  Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów zostaną podane przez firmy wywozowe. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywać dwa razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej,  natomiast z nieruchomości niezamieszkałych raz  w miesiącu.

  Z obiektów gastronomicznych oraz miejsc użyteczności publicznej odpady będą odbierane raz na tydzień. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny będzie miał miejsce raz w miesiącu.
 6. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

  Odpady ulegające biodegradacji tzw. zielone należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, a od 1 lipca będzie je można oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piotrowie Pierwszym, na terenie obecnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 7. ODPADY WIELKOGABARYTOWE, REMONTOWE, LEKI

  Od 1 lipca br. na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie właściciele nieruchomości będą mieli możliwość bezpłatnego oddania tzw. odpadów problemowych jak szkieł okiennych, mebli, styropianu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, baterii, opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe.

  W 2014 r. planowana jest budowa kolejnych pięciu PSZOK - ów na terenie gmin: Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Luboń, Tarnowo Podgórne, Zbąszyń. Docelowo we wszystkich gminach zrzeszonych w związku w kolejnych latach planuje się  budowę PSZOK - ów.

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywała dodatkowo dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

  Przeterminowane leki można oddawać do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia lub zawieźć do PSZOKu.

  Odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku większej ilości właściciel nieruchomości powiadamia firmę wywozową od której zamawia kontener na tego typu odpady za odpowiednią opłatą.
 8. GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY I CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?

  Odpady komunalne po odebraniu od firmy wywozowej zostają przewożone na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym, a następnie trafiają na sortownię, gdzie wydziela się poszczególne frakcje, aby kolejno poddać je recyklingowi i odzyskowi.
 9. ILE FIRM BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI WYWOZOWE?

  W obrębie gminy usługi będzie świadczyć tylko jedna firma wywozowa, a nie jak do tej pory kilka firm.
 10. DO KIEDY  I W JAKI SPOSÓB NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ?

  Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca w którym odpady zostały odebrane z nieruchomości. Na adresy podane w deklaracjach dostarczone zostaną numery subkont, na które będzie trzeba uiszczać opłaty.
 11. CZY MOŻNA PŁACIĆ „Z GÓRY”?

  Istnieje możliwość uregulowania należności „z góry” czyli zbiorczej zapłaty za następne miesiące, jednak nie wykraczającej poza rok budżetowy tzn. można w styczniu zapłacić do grudnia, ale za styczeń kolejnego roku już nie.