Umowa na rewitalizację ratusza i rynku podpisana

W czwartek 21 marca br. w kościańskim ratuszu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” z WRPO. Umowę uroczyście sygnowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz.

Podczas spotkania Burmistrz Piotr Ruszkiewicz przypomniał wykonane już projekty ze wsparciem programu regionalnego, m.in. odnowienie wieży ciśnień, kościańskiego traktu rekreacyjnego, czy wykonywana obecnie rozbudowa KOK z zagospodarowaniem otoczenia. Przedstawił także założenia projektu rewitalizacji i zakres prac gruntownej przebudowy ratusza, a także zagospodarowania przestrzeni rynku i ul. Wrocławskiej. Marszałek Marek Woźniak gratulował dobrego projektu i wysokiej pozycji w liście rankingowej dofinansowanych projektów.

Z projektu Rewitalizacji rynku przebudowane zostaną wnętrza ratusza, część elewacji i strefa wejściowa. W obiekcie udostępnione zostaną nowe przestrzenie dla działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowana zostanie winda i pochylnie dla niepełnosprawnych. Dla  zwiedzających udostępniona zostanie wieża zegarowa z zabytkowym mechanizmem zegara. Ocieplony zostanie również dach, co pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku i komfortu jego użytkowania. Dzięki temu, realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności funkcjonowania Ratusza w długim okresie. Rewitalizacja zaplanowana jest w taki sposób, aby zachować historyczny charakter budynku. W dniu 20.03.2019r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę Ratusza. Początek prac planowany jest na koniec kwietnia tego roku.

Prace na Rynku obejmą uporządkowanie przestrzeni, ograniczenie ruchu samochodowego, uzupełnienie zieleni i stworzenie posadzki z infrastrukturą umożliwiającą organizację imprez i wydarzeń kulturalnych. Na deptaku w ul. Wrocławskiej prace obejmą uporządkowanie przestrzeni, częściowe zachowanie istniejącej posadzki i dodanie zieleni oraz mebli miejskich. Wszelkie prace na terenie Rynku i deptaku ul. Wrocławskiej ukierunkowane będą na udostępnienie tych przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac na Rynku i ul. Wrocławskiej przewidziano ponadto budowę oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego Rynku, ul Wrocławskiej i Ratusza, budowę kablowych linii zasilających niskiego napięcia, budowę kanalizacji teletechnicznej z kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem.

Partnerem projektu jest Muzeum Regionalne im. dr Henryka Florkowskiego w Kościanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 422 149,03 zł, wartość dofinansowania to 5 053 926,09 zł.

Projekt realizowany będzie z Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 (WRPO 2014+).