V SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że V SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019-2030;
 • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2019 r.;
 • zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu  przez nieruchomości położone w Kościanie przy ul. Kątnej stanowiące własność Gminy Miejskiej Kościan;
 • utraty mocy uchwały Rady Miejskiej Kościana;
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie - "Łazienki" - działki o numerach geodezyjnych 3245/1 i 3245/2;
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowych – „Kościan północny – wschód”;
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy;
 • stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie;
 • planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2019 rok.

Ponadto w programie sesji sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2018 roku, sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, raport z realizacji w 2018 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2018.

Program sesji i transmisja online w dniu sesji: rada.koscian.pl.