Programy UE

XXXVI sesja Rady Miejskiej Kościana

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że XXXVI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 23 czerwca 2022 roku o godzinie 13:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022-2034;
  • odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan;
  • powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan;
  • zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu;
  • tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia w Kościanie Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania;
  • rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Ponadto w programie sesji przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz oceny zasobów pomocy społecznych.

(transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube)

Transmisja tutaj.