X SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że X SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 17 października 2019 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana,
  • określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019-2030,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie,
  • stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan,
  • zmiany uchwały Nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy,
  • informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto w programie sesji wręczenie aktu nadania stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2018 r., ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2019 r.