Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia w BIP.