Dotacje na wymianę kotłów c.o.

W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.

Uchwała wprowadza dofinansowanie na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła takie jak:

 • kotły gazowe,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • kotły na olej opałowy,
 • kotły olejowo-gazowe,
 • kotły na paliwa stałe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń 5 klasy.

 

Wysokość dotacji na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego źródła ciepła wynosi:

 • osoby fizyczne – 50 % wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000 zł,
 • wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne nie działające w celu osiągnięcia zysku – 30 % wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000 zł.

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

 • trwała likwidacja dotychczasowego nieekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym, z wyjątkiem pieców kaflowych w których zamurowano wloty kominowe oraz kominków stanowiących ogrzewanie dodatkowe,
 • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której realizowana ma być inwestycja, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych posiadania nieruchomości w zarządzie.

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego Kościana (parter) Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan:

 • w terminie od 16 lipca do 31 lipca br. dla inwestycji których realizacja planowana jest w 2018 r.,
 • w terminie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

 

Wszelkie informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22. pok. 122, tel. 65 512 18 38,
e-mail: kos@koscian.pl

 

REGULAMIN – http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5485/akt.pdf

Zarządzenie Nr 670/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochrona powietrza - http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiKosciana/document/500795/Zarz%C4%85dzenie-670_18