Programy UE

Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach Programu zostanie zrealizowana budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie . Całkowity koszt inwestycji po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 4.850.000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartości całkowitego wynagrodzenia tj. 4.365.000,00 zł. W pozostałej części inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Gminy Miejskiej Kościan.

 Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie i unowocześnienie infrastruktury sportowej miasta Kościan. Projektowany obiekt przeznaczony będzie do całorocznego funkcjonowania. Hala ma być wielofunkcyjna z przeznaczeniem  do gry w tenisa ziemnego oraz do małych gier zespołowych – piłka nożna halowa, koszykówka, badminton itp. Budynek szatniowo – socjalny przeznaczony dla osób korzystających z boisk.

Planuje się również budowę budynku gospodarczego , przeznaczonego do przechowywania sprzętu sportowego oraz urządzeń do pielęgnacji terenu. Projekt swym zakresem obejmuje również rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz nasadzenie nowych drzew wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zieleni.

Z obiektu będą korzystać mieszkańcy miasta oraz uczniowie szkół. Budynek dostosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja ma umożliwić organizację na terenie kompleksu kortów tenisowych rozgrywek sportowo-rekreacyjnych. Przyjmuje się użytkowanie hali wyłącznie na cele sportowo rekreacyjne, z wyłączeniem imprez masowych.