Programy UE

Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Kościana

Instalacja odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” realizowany przez Gminę Miejską Kościan
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja realizowana jest w trybie parasolowym. W ramach przedsięwzięcia  zamontowanych zostanie 330 instalacji produkujących energię elektryczną/cieplną z udziałem źródeł odnawialnych, w tym: 304 instalacje fotowoltaiczne oraz 26 instalacji kolektorów słonecznych.

Energia wytworzona z poszczególnych mikroinstalacji będzie wykorzystana na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu – instalacje prosumenckie.

Instalacje będą lokalizowane w istniejących budynkach, na budynkach (na dachu lub na elewacji), albo na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków, na potrzeby których te instalację będą pracowały.

W wyniku realizacji inwestycji dotychczasowe konwencjonalne źródła energii tj. gaz ziemny, węgiel i energia elektryczna zostaną zastąpione odnawialnymi źródłami. W projekcie zostaną wdrożone inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości powietrza na terenie miasta Kościana.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści: 

- ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji  

  zanieczyszczeń powietrza w zakresie emisji pyłów oraz  gazów cieplarnianych o 1073,19 ton   

  ekwiwalentu CO2/rok,

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (dodatkowa zdolność wytwarzania

   energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 1,16 MWe oraz energii cieplnej – 0,12 MWt),

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Miejskiej Kościan,

- minimalizacja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 650 504,71 zł, w tym dofinansowanie 4 403 558,48 zł.