Programy UE

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 899/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku dostępne są tutaj (Biuletyn Informacji Publicznej)

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Miejskie Kościan. Więcej informacji - https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html.

 

Burmistrz Miasta Kościan ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

 

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej na 2021 rok.

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

 

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

 

Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw

http://www.crgkoscian.pl/strona/lokalny-fundusz-malych-inicjatyw

 

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

 

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html