Programy UE

Czempińska - wyłożenie do publicznego wglądu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Czempińskiej.

Projekt w załącznikach.