Studium uwarunkowań

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kościana

Uchwała nr XLIII/445/2010 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 roku