Programy UE

Studium uwarunkowań

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kościana

Uchwała XXXVI/376/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11 października 2018 r.