Programy UE

Adaptacja budynku na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie

Adaptacja budynku narożnikowego znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. Grodziskiej 1 w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie przy ul. Grodziskiej 1,  64-000 Kościan wraz z pierwszym wyposażeniem

Gmina Miejska Kościan na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaadaptowaniu budynku narożnikowego znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. Grodziskiej 1 oraz zakup pierwszego wyposażenia otrzymała 5.636.000,00 zł.

Umowa na przekazanie dotacji została podpisana przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, a w imieniu Samorządu Miasta Kościana, przez Burmistrza Miasta Kościana Piotra Ruszkiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan Agnieszki Szukalskiej.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest świadczenie usług w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Inwestycja obejmie w szczególności roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją materiałów, roboty budowlane (wykonanie fundamentów, wymurowanie ścian fundamentowych, wymurowanie ścian nośnych i działowych, wykonanie podłogi na gruncie, roboty izolacyjne, wykonanie konstrukcji stropu, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, montaż konstrukcji szybu windowego), montaż stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja stolarki, wykonanie elewacji wraz z obróbkami blacharskimi, montaż podwieszanych sufitów i roboty wykończeniowe (tynkowanie, szpachlowanie wraz z malowaniem, warstwy wykończeniowe podłóg i schodów) dodatkowo w budynku zamontowany zostanie dźwig osobowy. Pozostałe to roboty instalacyjne elektryczne, impregnacja drewnianej klatki schodowej środkami ogniochronnymi, roboty instalacyjne w zakresie centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i wentylacji, kompleksowe wyposażenie toalet w ścianki działowe, szafki podumywalkowe, pochwyty, armaturę, lustra, dozowniki na mydło i podajniki papieru, uporządkowanie terenu budowy, a także wykonanie dróg wewnętrznych, chodników oraz nasadzeń roślinności.

Planowana inwestycja spowoduje, że Środowiskowy Dom Samopomocy zyska własną, większą, lepiej wyposażoną siedzibę. Nowe pomieszczenia pozwolą lepiej dostosować świadczenie odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych do potrzeb mieszkańców Kościana.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. To placówka okresowego dziennego pobytu, w której osoby mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek.

Po przebudowie z budynku korzystać będzie 40 podopiecznych ŚDS. Będą mieli do dyspozycji: salę ćwiczeń, kuchnię do treningu kulinarnego, stołówkę, świetlicę, salę komputerową, salę muzyczną, salę plastyczną, salę doświadczania świata.

Tablica informacyjna - wersja graficzna prezentowanej informacji.
Tablica informacyjna - wersja graficzna prezentowanej informacji.