Programy UE

14 września 2017

Internet szerokopasmowy

Dostęp do Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższy od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda wśród osób o najniższych dochodach.

W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego rozszerzenie powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na te treści i usługi, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku usług cyfrowych. W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

Rada Miejska Kościana, mając na względzie dobro mieszkańców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w 2009 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania. W 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, rozpoczęła się realizacja projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Głównym celem było zapewnienie dostępu do Internetu grupie 240 gospodarstw domowych z terenu miasta Kościana, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym powodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością.

Zadania projektu dotyczyły w największym zakresie infrastruktury: przebudowy pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Miejskiego Kościana na potrzeby stworzenia serwerowni, budowy kanalizacji technicznej, budowy bezprzewodowej sieci szerokopasmowej.

Uczestnikami projektu zostali, wyłonieni w rekrutacji prowadzonej w 2010 r. (uzupełnienie w dodatkowych naborach w latach 2011-2014), mieszkańcy Kościana. Umowy podpisane zostały z 240 osobami, z efektów projektu korzystają jednak całe rodziny (gospodarstwa domowe). Szacuje się, że wsparciem zostało objęte ok. 1000 osób. Beneficjenci, zgodnie z warunkami umów uczestnictwa i użyczenia, zostali wyposażeni w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym m.in. tworzenie tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych, który został podłączony do sieci szerokopasmowej.

Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczyli w dwudziestogodzinnym cyklu szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz Internetu. W 2015 r. odbyły się dodatkowe szkolenia, wzmacniające wiedzę, umożliwiające rozwiązywanie problemów, zagadnień, z jakimi spotykają się beneficjenci w czasie korzystania z Internetu. Możliwość szkoleń indywidualnych w domach beneficjentów dała sposobność dostosowania techniki przekazywania wiedzy i jej zakresu do potrzeb uczestników. Podczas szkoleń została przeprowadzona anonimowa ankieta oceniająca realizację i obsługę szkoleń. Analiza wyników ankiety pozwala stwierdzić, że szkolenia spełniły oczekiwania uczestników oraz informacje przekazywane były w sposób zrozumiały i łatwo przyswajalny. Ankietowani byli bardzo zadowoleni z przydatności szkolenia, nauczyli się obsługi komputera i aplikacji Internetu.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w kwocie niespełna 2,5 mln zł. Zadaniem Gminy Miejskiej Kościan jest zapewnienie trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu (30.06.2015 r.).

Głównymi efektami realizacji projektu są likwidacja barier technicznych poprzez wybudowaną sieć, upowszechnienie dostępu do sieci poprzez zakupiony i oddany w bezpłatne użyczenie sprzęt komputerowy oraz zdobyte umiejętności korzystania z technologii informatycznych poprzez udział w szkoleniach. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości jakie płyną z korzystania z technologii informacyjnej. Beneficjenci otrzymali tym samym możliwość rozwoju edukacyjnego, aktywizacji społecznej i zawodowej.