Programy UE

Najnowsze zmiany w zezwoleniach odpadowych

Miejscowość: OWP
Miejsce: Kościan
Data zakończenia: 2018-11-15
Organizator: Kościan OWP

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie wraz z ALFAEKO Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Czempinia zaprasza na szkolenie "Najnowsze zmiany w zezwoleniach odpadowych", dnia 15 listopada 2018 r. w godz.11.00-14.00, do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1, (budynek dworca PKP, I piętro)

Program szkolenia:

1. Nowelizacja ustawy o odpadach.

- Zasady obowiązkowych zmian w dotychczasowych zezwoleniach odpadowych.

- Nowy obowiązek: zabezpieczenie roszczeń – procedura i wysokość kwot.

2. Zawartość wniosków i pozwoleń odpadowych po zmianach w procedurach.

- Decyzje na zbieranie – określenie właściwego organu.

- Opinie  „po nowemu” - PSP, WIOŚ.

- Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – zakres kontroli. Skutki wydania opinii negatywnej.

- Obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

- Nowe wymagane przepisami  załączniki do wniosku (zaświadczenie o niekaralności i operat ppoż).

- Okoliczności wydania decyzji odmownej i skutki dla istniejących obiektów.

- Obowiązek uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

3. Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów po zmianach.

- Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku . Przykłady odpadów, dla których zastosowano wyjątki.

- Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów – Jakich odpadów dotyczy (czy także niepalnych i co to znaczy).

- Wymagania techniczne dla miejsc magazynowania odpadów.

- Wymagania wobec tytułu prawnego do  nieruchomości na której są magazynowane odpady.

4. Nowy system kar.

- Wstrzymanie prowadzenia działalności.

- Naliczanie kar za niezgodne z prawem magazynowanie, zbieranie i przetwarzanie.

- Wniosek o ustalenie terminu usunięcia naruszeń. Możliwości uniknięcia kary pieniężnej.

- Kary dla transportujących.

Cena szkolenia 150,00 zł brutto za osobę. (kolejna osoba z tej samej firmy 75,00 zł.)

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2018 roku. Więcej informacji pod nr telefonów 65 512 77 83 i 797 508 207 oraz na stronie www.owp.koscian.net.