Programy UE

Przetarg - nieruchomości gruntowe

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych w Kościanie.

 

L.p.

Numer

działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia

działki w ha

Cena wywoławcza

netto w zł

Wadium

w zł

Wynagrodzenie za  służebność w zł

1.

1396

PO1K/00028651/9

0.3786

290 000,00

58 000,00

3 600,00

2.

1397

PO1K/00029405/7

0.2517

190 000,00

38 000,00

2 700,00

3.

1398

PO1K/00054136/4

0.1335

 90 000,00

18 000,00

1 500,00

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane o stosunkowo regularnym kształcie działek, zbliżonym do trapezu, z terenem obniżonym, niezagospodarowanym, porośniętym roślinnością trawiastą i częściowo zakrzewionym, nieuzbrojonym, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej stanowią własność Gminy Miejskiej Kościan.

Nieruchomości zlokalizowane na obrzeżach Kościana na obszarze oddzielonym od miasta przebiegiem drogi powiatowej (dawniej drogi krajowej nr 5). Otoczenie działki na północnym skraju obrębu miasta stanowią  tereny zielone i niezagospodarowane. W niewielkiej odległości znajdują się od zachodu obiekty działalności gospodarczej, od południa
po przeciwnej stronie cmentarz miejski, a od wschodu wjazd do miasta Aleją Koszewskiego.

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1398 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu na rzecz właściciela urządzeń przesyłowych tj.  „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. w Kościanie z uwagi na przebieg kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Dostęp nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu do drogi publicznej zapewniony zostanie przez ustanowienie na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1400/3, zapisanej w Księdze Wieczystej PO1K/00034618/1, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej, polegającej
na prawie swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli.

Do działki, która zostanie obciążona służebnością od ul. Polnej w Kiełczewie prowadzi droga zlokalizowana na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 294/3, 320/5, 4501 i 4510 stanowiących własność Gminy Kościan oraz 4481 i 4485 będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kościan.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/104/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie
za obwodnicą nieruchomości położone są w jednostce bilansowej 1U/P - teren usługowo-produkcyjny.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu oraz możliwości przyłączenia się
do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nieruchomości zostają przejęte w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie
z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) stawka podatku VAT wynosi 23%. Do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie zgodnie z ww. ustawą stawka podatku VAT wynosi 23%.

Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 07 września 2022 r., a drugi w dniu 25 października 2022 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r.

w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

o następujących godzinach: działka nr 1396 – 9.30,

działka nr 1397 – 10.00, działka nr 1398 – 10.30

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego Kościana w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 z podaniem numeru geodezyjnego działki, której dotyczy wpłacone wadium.

Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 09 grudnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości w przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną winien się okazać stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z przepisów powyższej ustawy.

Na nabywcy gruntów, budynków i budowli spoczywa obowiązek podatkowy wynikający
z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.), a w przypadku użytków rolnych z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020  r. poz. 333).

Organizator przetargu nie wyraża zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

O miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży, najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu
(65) 512 11 11 wew. 105 lub na stronie internetowej pod adresem http://www.koscian.pl/.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.