Programy UE

Upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Benefi

Przypomina się, że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r. na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-12-dotyczacy-wydluzenia-terminu-zglaszaniado-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-spolek-ktore-zostaly-wpisane-dokrajowego-rejestru-sadowego-przed-13-pazdziernika-2019-r .

Wydłużenie terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r., które obowiązane są zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są:
 spółki jawne;

 spółki komandytowe;

 spółki komandytowo-akcyjne;

 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623);  od 1 marca 2021 r. proste spółki akcyjne.

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie przez system teleinformatyczny CRBR za pośrednictwem dedykowanej strony https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Informacje dotyczące składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych znajdą Państwo na stronie:
 Ministerstwa Finansów - https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestrbeneficjentow -rzeczywistych

 portalu podatki.gov.pl - https:// www.podatki.gov.pl/crbr/

 portalu biznes.gov.pl - https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chcezalozyc-spolke-z-o-o/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osobkontrolujacych-spolki-handlowe#5