XI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 21 listopada 2019 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019-2030, • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2020 rok, • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020-2024,
 • przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, • utraty mocy uchwał Rady Miejskiej Kościana,
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • utworzenia parkingu przy ul. Ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego oraz przyjęcia jego regulaminu,
 • utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie i nadania statutu,
 • zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie,
 • Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
 • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana.

 

Ponadto w programie sesji informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2018/2019.